Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti FIVE OAKS INVEST s.r.o., IČO: 038 07 657, se sídlem na adrese Rybná 716/24, Praha – Staré Město, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 238151, která je provozovatelem a správcem webového portálu Tyketo.cz.

Preambule

Obchodní společnost FIVE OAKS INVEST s.r.o. je obchodní společností se sídlem v České republice, která v rámci své činnosti zprostředkovává prostřednictvím portálu tyketo.cz prodej vstupenek na nejrůznější kulturní, sportovní či společenské události/akce  zveřejněné na portále tyketo.cz. Společnost FIVE OAKS INVEST s.r.o. není pořadatelem nabízených akcí, nýbrž zprostředkovává prodej vstupenek mezi prodávajícím a kupujícím.

Subjekt zprostředkovatele prodeje a koupě vstupenek je odlišná od osoby kupujícího či osoby prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“), práva a povinnosti prodávajícího, kupujícího a zprostředkovatele a vzájemná práva a povinnosti mezi nimi.

Vymezení pojmů

Nevyplývá-li jasně z kontextu opak, budou mít následující pojmy tak, jak jsou použity v těchto obchodních podmínkách, následující význam:

„Zprostředkovatel“ představuje společnost FIVE OAKS INVEST s.r.o., IČO: 038 07 657, se sídlem na adrese Rybná 716/24, Praha – Staré Město, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 238151, která je zároveň provozovatelem a správcem webového portálu Tyketo.cz.

„VOP“ představuje tyto všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele, které nabyly platnosti a účinnosti ke dni 1.12.2020 a které upravují práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a

Zprostředkovatele a vzájemná práva a povinnosti mezi nimi.

„Portál Tyketo“ představuje webový portál na adrese https://www.tyketo.cz/, který je provozovaný a spravovaný Zprostředkovatelem.

„Systém Zprostředkovatele“ představuje prodejní systém Zprostředkovatele, který je umístěn na Portále Tyketo, prostřednictvím něhož je možné zprostředkovat prodej a nákup vstupenek mezi prodávajícím a kupujícím.

„Prodávající“ představuje fyzickou nebo právnickou osobu, která má zájem o zprostředkování prodeje vstupenek třetí osobě prostřednictvím Portálu Tyketo a za využití služeb Zprostředkovatele.

„Kupující“ představuje fyzickou nebo právnickou osobu, která má zájem o koupi vstupenek od Prodávajícího prostřednictvím Portálu Tyketo a za využití služeb Zprostředkovatele.

„Akce“ představuje kulturní, sportovní, vzdělávací nebo jinou společenskou akci spočívající ve využití volného času Kupujícím, která je zveřejněna na Portále Tyketo a na níž má Kupující možnost zakoupit Vstupenku, která mu umožní účast na Akci. Místo, datum a ostatní podmínky Akce jsou určeny Pořadatelem akce. Místo a čas pořádání Akce je vždy zveřejněn na Portále Tyketo.

„Termín Akce“ představuje čas zahájení Akce určený konkrétním kalendářním dnem a časovým údajem.

„Pořadatel Akce“ představuje fyzickou nebo právnickou osobu, která organizuje Akci, na níž si Kupující zakoupil vstupenku od Prodávajícího.

„Nabídka“ představuje veřejnou nabídku Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej Vstupenky na Akci spolu s bližším časovým a místním vymezením konání Akce, jakož i cenu Vstupenky, která je zveřejněna Zprostředkovatelem na Portále Tyketo a která je účinná do dne uskutečnění Akce.

„Vstupenka“ představuje doklad (ceninu) v papírové nebo elektronické podobě, kterým její držitel prokazuje Pořadateli akce právo na vstup na Akci.

 „Kupní smlouva“ představuje smlouvu o koupi Vstupenky, kterou Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím portálu Tyketo a která bude uzavřena zaplacením Kupní ceny s rozvazovací podmínkou potvrzení dostupnosti Prodávajícím.

„Kupní cena“ představuje cenu za Vstupenku vyjádřenou v penězích, případně navýšenou o cenu za dopravu Vstupenky, kterou je Kupující povinen zaplatit za Vstupenku nabízenou na Portále Tyketo.

„Servisní poplatek“ představuje peněžitou odměnu Zprostředkovatele za poskytnutí služeb spočívajících ve zprostředkování uzavření Kupní smlouvy  mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě těchto VOP. Servisní poplatek ve výši stanovené v čl. 7.9 je Kupující povinen zaplatit v okamžiku zaplacení Kupní ceny.

„Provize“ představuje peněžitou odměnu ve výši stanovené v čl. 1.2, kterou je povinen Zprostředkovateli uhradit Prodávající za poskytnutí služeb spočívajících ve zprostředkování prodeje Vstupenky za podmínek daných VOP.

1        Obecná ustanovení

1.1 Činnost Zprostředkovatele spočívá ve zprostředkování prodeje a koupě Vstupenek na Akce mezi Prodávajícím a Kupujícím, kdy Zprostředkovatel zajistí zveřejnění Nabídky Prodávajícího a zprostředkuje prodej Vstupenky v jeho prospěch, Kupující má možnost Nabídku akceptovat a uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu, přičemž Zprostředkovatel je oprávněn přijmout Kupní cenu za Vstupenku a předat ji Prodávajícímu. Pro tento účel provádí Zprostředkovatel na základě příkazu Prodávajícího správu finančních prostředků zaplacených Kupujícím.

1.2 Za služby spočívající ve zprostředkování prodeje Vstupenky za podmínek daných VOP je Prodávající povinen zaplatit Zprostředkovateli Provizi, která činí 10 % z Kupní ceny Vstupenky.

1.3 Za služby spočívající ve zprostředkování koupě Vstupenky mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě VOP má Kupující povinnost zaplatit Zprostředkovateli fixní Servisní poplatek.

1.4 Právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem zaplacení Kupní ceny Kupujícím za Vstupenku, tedy jejím zakoupením v rozhraní Portálu Tyketo. Prodávající a Kupující tímto berou na vědomí, že zakoupením Vstupenky ze strany Kupujícího nevzniká právní vztah mezi Kupujícím a Zprostředkovatelem.

1.5 Kupující tímto bere na vědomí, že Zprostředkovatel nenese odpovědnost za organizaci a průběh Akce, či za její změnu či zrušení.

1.6 Zprostředkovatel odpovídá za pravost Vstupenky zakoupené Kupujícím. Zprostředkovatel však neodpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost údajů a informací obsažených v Nabídce Prodávajícího, která byla zveřejněna Zprostředkovatelem na Portále Tyketo.

1.7   V případě kolize VOP a obchodních podmínek Pořadatele akce se použijí VOP Zprostředkovatele.

1.8 Prodávající a Kupující berou na vědomí, že Zprostředkovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. V případě, že změna VOP bude dopadat na již vzniklý právní vztah, bude mít změna účinky na tento právní vztah pouze za předpokladu, že s ní Prodávající nebo Kupující vysloví souhlas.

1.9 Kupující a Prodávající souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy a jiných smluv. Náklady vzniklé Kupujícímu a/nebo Prodávajícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující a/nebo Prodávající sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.10 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, smlouva o zprostředkování mezi Prodávajícím, Kupujícím a Zprostředkovatelem, příkazní smlouva mezi Prodávajícím a Zprostředkovatelem a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky a jsou vyhotoveny výhradně v českém znění.

1.11 Pokud z kontextu těchto VOP nevyplývá něco jiného, jakékoliv slovo v jednotném čísle zahrnuje i jeho tvar v množném čísle a naopak.

2        Objednání a koupě vstupenky

2.1 Nabídka Vstupenek na Akce je zveřejněna na Portálu Tyketo. Nabídka je zveřejněna Zprostředkovatelem po jejím vytvoření Prodávajícím.

2.2 Nabídka Prodávajícího trvá nejpozději do 2 hodin před Termínem Akce. V případě, že taková Nabídka bude Prodávajícím učiněna, považuje se za od počátku za neplatnou pro nemožnost plnění.

2.3 Rozvazovací podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je potvrzení dostupnosti Vstupenek Prodávajícím poté, co Kupující projeví zájem o koupi Vstupenky a zaplatí Kupní cenu. Prodávající je povinen potvrdit dostupnost Vstupenky z hlediska termínu konání Akce a z hlediska množstevní dostupnosti Vstupenek, které jsou k dispozici k prodeji Kupujícímu, na základě jeho množstevního požadavku.

2.4 Prodávající a Kupující berou na vědomí, že Kupní smlouvu lze uzavřít pouze elektronicky prostřednictvím Portálu Tyketo.

2.5     Prodávající a Kupující berou na vědomí, že veškeré platby lze uskutečnit pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků.

2.6 Bezhotovostní platby jsou zajištovány prostřednictvím platební brány Stripe+, provozovanou společností Stripe se sídlem 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

3        Postup při objednání Vstupenky

3.1 Kupující bere na vědomí, že právní vztah mezi ním, Prodávajícím a Zprostředkovatelem se stane závazným k okamžiku zaplacení Kupní ceny a Servisního poplatku Kupujícím. Od tohoto okamžiku nebude možné, aby zakoupenou Vstupenku zakoupil jiný Kupující.

3.2 K zaplacení Kupní ceny Kupujícím dojde po zadání údajů o platební kartě v platební bráně a odeslání platby Kupní ceny Vstupenky navýšené o Servisní poplatek.

3.3 Po zadání údajů o platební kartě Zákazníkem dojde zablokování finančních prostředků ve výši Kupní ceny Vstupenek navýšené o Servisní poplatek na bankovním účtu Kupujícího. Neobdrží-li Zprostředkovatel autorizaci platby od Zákazníka do 15 min od zadání objednávky Vstupenky, bude Zákazník informován o neúspěchu transakce a z toho vyplývající neuzavření Kupní smlouvy, přičemž všechny převedené finanční prostředky budou vráceny zpět na bankovní účet Kupujícího.

3.4 K uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde k okamžiku zaplacení Kupní ceny s rozvazovací podmínkou potvrzení dostupnosti Vstupenky Prodávajícím. K tomuto okamžiku budou finanční prostředky ve výši Kupní ceny Vstupenky navýšené o Servisní poplatek strženy z bankovním účtu Kupujícího a připsány na bankovní účet Zprostředkovatele.

3.5 Po potvrzení dostupnosti Vstupenky Prodávajícím Zprostředkovatel Kupujícímu odešle potvrzení o úspěšném nákupu Vstupenky prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Kupujícího.

3.6 Po odeslání potvrzení o úspěšném nákupu Vstupenky zašle Zprostředkovatel Prodávajícímu potvrzení o řádném zaplacení Kupní ceny v plné výši, o čemž Zprostředkovatel Prodávajícího informuje elektronickou poštou.

3.7 Zpráva o úspěšném nákupu odeslaná Kupujícímu na jím poskytnutou adresu elektronické pošty, slouží zároveň jako účetní doklad o zaplacení Kupní ceny za Vstupenku.

3.8 Pokud nebude dostupnost Vstupenky potvrzena Prodávajícím, nebudou zablokované finanční prostředky ve výši Kupní ceny Vstupenek navýšené o Servisní poplatek strženy z bankovního účtu Kupujícího.

3.9 Elektronickou vstupenku lze doručit výhradně elektronicky. Vstupenku v papírové podobě lze doručit osobně nebo prostřednictvím doručovací služby.

4        Předání vstupenek Kupujícímu

4.1 Prodávající je povinen zajistit předání Vstupenky Kupujícímu a Kupující se zavazuje mu při tomto poskytnout součinnost.

4.2 Pokud je Vstupenka v elektronické podobě, bude ze strany Prodávajícího Kupujícímu zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího na základě instrukcí Zprostředkovatele, a to neprodleně po úhradě Kupní ceny a potvrzení dostupnosti Vstupenky, nejpozději však do 5 dnů nebo do 2 hodin před konáním Akce.

4.3 Pokud je Vstupenka v papírové podobě, má Prodávající povinnost ji Kupujícímu předat osobně nebo zaslat prostřednictvím doručovací služby tak, aby byla Kupujícímu doručena nejpozději v den konání Akce.

4.4 Prodávající nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s doručením Vstupenky Kupujícímu, pokud nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Zprostředkovatele dohodnuto jinak.

4.5 Kupující nabývá vlastnické právo k papírové Vstupence k okamžiku jejího převzetí od Prodávajícího nebo k okamžiku jejího převzetí od doručovací služby.

4.6 Má se za to, že k převzetí Vstupenky v elektronické podobě dojde okamžikem úspěšného odeslání Vstupenky na e-mailovou adresu Kupujícího.

5        Vyplacení Kupní ceny Prodávajícímu

5.1 Po zaplacení Kupní ceny a uzavření Kupní smlouvy dojde uschování Kupní ceny na bankovním účtu Zprostředkovatele.

5.2 Finanční prostředky odpovídající Kupní ceně Vstupenky a případné náklady na doručení Vstupenky budou ze strany Zprostředkovatele vyplaceny na bankovní účet Prodávajícího nejpozději do 7 pracovních dní ode dne ukončení Akce.

5.3   Zprostředkovatel a Prodávající se dohodli, že Provize činí 10 % z Kupní ceny zaplacené Kupujícím.

5.4 Prodávající bere na vědomí, že Zprostředkovatel svou pohledávku z titulu Provize započte proti pohledávce Prodávajícího na úhradu Kupní ceny zaplacené Kupujícím za Vstupenky prodané prostřednictvím Portálu Tyketo a Prodávající prohlašuje, že s tímto započtením souhlasí. Provize je v tomto případě splatná nejpozději v den, kdy má Prodávající podle těchto VOP nárok na úhradu Kupní ceny ze strany Zprostředkovatele na svůj účet.

5.5 Prodávající bere na vědomí, že nárok Zprostředkovatele na zaplacení Provize nezaniká ani v případě, že uzavřená Kupní smlouva nebude realizována či dojde k jejímu zániku jinak než splněním.

5.6 Prodávající bere na vědomí, že pokud po uzavření Kupní smlouvy dojde z jakéhokoli důvodu na straně Prodávajícího k tomu, že Zprostředkovatel bude povinen vrátit Kupujícímu jím uhrazenou Kupní cenu za Vstupenku, je i v tomto případě Prodávající povinen uhradit Zprostředkovateli Provizi a jiné náklady ve smyslu čl. 5.8 a v souladu s těmito VOP. V takovém případě vystaví na Provizi, popřípadě jiné náklady, Zprostředkovatel Prodávajícímu fakturu, která bude v takovém případě splatná do 7 dnů.

5.7 Prodávající bere na vědomí, že za splnění podmínek stanovených v čl. 10.6 nemá nárok na vyplacení Kupní ceny.

5.8 Prodávající bere na vědomí, že pokud bude jeho jednání kvalifikováno jako podstatné porušení Kupní smlouvy ve smyslu čl. 8.19, či 8.20, má Zprostředkovatel právo požadovat po Prodávajícím náklady, které mu tímto jednáním Prodávajícího vzniknou.

6        Změna, zrušení Akce

6.1 Kupující bere na vědomí, že Akce, se kterými souvisejí Vstupenky nabízené k prodeji na Portálu Tyketo nejsou akce pořádané Zprostředkovatelem a vztahují se na ně obecné podmínky určené Pořadatelem Akce nebo pokyny Pořadatelem Akce a to včetně podmínek, za nichž může dojít ke změně či zrušení Akce.

6.2 Ke změnám Akce a podmínek konání Akce nebo ke zrušení Akce může dojít ze strany Pořadatele Akce v důsledku objektivních okolností, a to například vlivem nepříznivé klimatické situace, nepříznivé epidemiologické situace, skutečností vzniklých následkem změny ročních období, vlivy počasí, nepříznivého zdravotního stavu účinkujících na Akci apod. Za předpokladu, že nastanou skutečnosti, které mají za následek změny v organizaci a řízení Akce, případně vedou k omezení rozsahu služeb, které mají být poskytovány v rámci Akce, nebo k určení náhradního termínu konání Akce, nebo zrušení Akce, Prodávající ani Zprostředkovatel nejsou za tyto změny odpovědní. Případné vrácení Kupní ceny Vstupenky v případě zrušení Akce je Kupující dle podmínek Pořadatele Akce oprávněn nárokovat po Pořadateli Akce.

7        Práva a povinnost Kupujícího

7.1 Kupující bere na vědomí, že zakoupením Vstupenky prostřednictvím Systému Zprostředkovatele na Portále Tyketo vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím a se Zprostředkovatelem, z něhož vyplývají vzájemná práva a povinnosti a zároveň prohlašuje, že vyjadřuje souhlas s těmito VOP a zavazuje se k jejich dodržování.

7.2     Kupující má povinnost:

7.2.1     vyplnit fakturační a identifikační údaje ve formuláři při koupi Vstupenky, kterými jsou:

7.2.2 jméno a příjmení, popřípadě firma, doručovací adresa (ulice a č.p., město, psč), telefonní číslo, e-mailová adresa;

7.2.3 při vyplňování fakturačních a identifikačních údajů uvádět správné, přesné, pravdivé a úplné údaje, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci koupě Vstupenky a její předání ze strany Prodávajícího;

7.2.4     zvolit způsob dodání Vstupenky;

7.2.5 bez zbytečného odkladu po převzetí Vstupenky zkontrolovat všechny náležitosti Vstupenky podle těchto VOP a Nabídky Akce, dále správnost a pravdivost údajů uvedených na Vstupence a v případě nesrovnalostí či nedostatků reklamovat Vstupenku v souladu s čl. 10.1 až 10.10 těchto VOP;

7.2.6 po obdržení Vstupenky v elektronické či papírové podobě či po jejím vytištění ji pečlivě uschovat a chránit ji před ztrátou, zničením, znehodnocením či zneužitím i v průběhu Akce;

7.2.7 poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost tak, aby bylo možné provést předání Vstupenky bez zbytečného odkladu po jejím zakoupení;

7.2.8 prokázat se na výzvu Pořadatele akce či jím pověřené třetí osoby nepoškozenou a platnou Vstupenkou před vstupem, při vstupu na Akci či v kdykoliv v průběhu Akce.

7.3     Kupující má právo:

7.3.1 použít Vstupenku k jednorázovému nebo opakovanému vstupu na Akci, a to s přihlédnutím k povaze Vstupenky a údajům uvedeným na Vstupence.

7.4 Kupující bere na vědomí, že v případě poškození Vstupenky či jejích součástí (kontrolního ústřižku, čárového kódu, QR kódu, kontrolního štítku, náramku) či jiného identifikačního označení, které Pořadateli Akce znemožní nebo ztíží ověření platnosti, kompletnosti či neporušenosti Vstupenky, může být Kupujícímu Pořadatelem akce zakázán vstup na Akci.

7.5 Kupující bere na vědomí, že předložením Vstupenky při vstupu na Akci Pořadateli Akce, nebo jím pověřené třetí osobě vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami, pokyny, předpisy, řády, případně jinými dokumenty Pořadatele akce, které se týkají Akce, a tyto se zavazuje dodržovat.

7.6 Kupující bere na vědomí, že Vstupenka pozbývá platnosti ukončením Akce, a že v případě, že se Akce nezúčastní v termínu jejího konání, nemá nárok na úplně nebo částečné vrácení finančních prostředků odpovídajících Kupní ceně.

7.7 Kupující bere na vědomí, že úhrada a vypořádání finančních prostředků odpovídajících Kupní ceně bude probíhat mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Zprostředkovatele, který je oprávněn ke zprostředkování prodeje Vstupenky a k přijetí finančních prostředků odpovídajících Kupní ceně Vstupenky od Kupujícího.

7.8 Kupující v souladu s těmito VOP zmocňuje Zprostředkovatele k přijetí Kupní ceny a jejímu předání Prodávajícímu.

7.9 Kupující se zavazuje k zaplacení Servisního poplatku Zprostředkovateli, který činí 15 % z Kupní ceny Vstupenky.

7.10 Kupující bere na vědomí, že okamžikem užití Vstupenky, tedy okamžikem, kdy dojde k přeložení vstupenky Pořadateli akce, se Vstupenka stane neplatnou a nelze ji opětovně použít ani převést na jinou osobu.

7.11 Kupující prohlašuje, že se na závazkový právní vztah mezi ním a Zprostředkovatelem nepoužijí všeobecné obchodní podmínky Kupujícího, a to i pokud na ně Kupující při akceptaci Nabídky odkáže, ledaže Zprostředkovatel všeobecné obchodní podmínky Kupujícího výslovně akceptuje. Kupující a Zprostředkovatel tímto prohlašují, že vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, věty první Občanského zákoníku. Přijetí Nabídky s dodatkem s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky Nabídky se má za novou nabídku ze strany Kupujícího, která musí být Zprostředkovatelem výslovně přijata.

8        Práva a povinnosti Prodávajícího

8.1 Prodávající bere na vědomí, že zadáním Nabídky ke koupi Vstupenky prostřednictvím Systému Zprostředkovatele na Portále Tyketo vstupuje do smluvního vztahu se Zprostředkovatelem, z něhož vyplývají vzájemná práva a povinnosti a zároveň prohlašuje, že vyjadřuje souhlas s těmito VOP a zavazuje se k jejich dodržování.

8.2     Prodávající má povinnost:

8.2.1    vyplnit fakturační a identifikační údaje ve formuláři při zadání Nabídky Vstupenky, kterými jsou:

8.2.2 jméno a příjmení, popřípadě firma a IČO, doručovací adresa (ulice a č.p., město, psč), telefonní číslo, e-mailová adresa;

8.2.3     vyplnit bankovní údaje (číslo účtu spolu s kódem banky).

8.3 Prodávající a Zprostředkovatel prohlašují, že okamžikem zadání Nabídky ke koupi Vstupenky prostřednictvím Systému Zprostředkovatele na Portále Tyketo uzavírají smlouvu o zprostředkování, jejímž obsahem je zprostředkování prodeje Vstupenky Prodávajícího.

8.4 Prodávající a Zprostředkovatel prohlašují, že okamžikem zadání Nabídky ke koupi Vstupenky prostřednictvím Systému Zprostředkovatele na Portále Tyketo uzavírají příkazní smlouvu, jejímž obsahem je správa finančních prostředků zaplacených Kupujícím.

8.5 Za účelem zprostředkování a obstarání prodeje Vstupenky se Zprostředkovatel zavazuje k zajištění zveřejnění Nabídky na Portále Tyketo a k přijmutí finančních prostředků Kupujícího sloužících k úhradě Kupní ceny a případných nákladů přepravy Vstupenky. Tyto finanční prostředky se poté za podmínek stanovených těmito VOP zavazuje převést na Prodávajícího.

8.6     Prodávající se zavazuje, že za uvedené služby Zprostředkovatele zaplatí Provizi.

8.7 Před závazným zadáním Nabídky je Prodávajícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Nabídky vložil, a to i s ohledem na možnost Prodávajícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Nabídky.

8.8 Po zaplacení Kupní ceny za Vstupenku informuje Zprostředkovatel Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající je poté povinen potvrdit dostupnost Vstupenky ve lhůtě do 48 hodin od obdržení informace Zprostředkovatele o zaplacení Kupní ceny, avšak ne později než do 2 hodin do začátku Akce.

8.9 Pokud Prodávající potvrdí dostupnost předmětné Vstupenky, dojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

8.10 Jakmile dojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Portálu Tyketo, Prodávající má povinnost dodat Vstupenku Kupujícímu, jejíž koupě která byla předmětem dané Kupní smlouvy a to do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy nebo nejpozději do 2 hodin před konáním Akce.

8.11 Za účelem prokázání doručení Vstupenky je Prodávajícímu doporučeno, aby si v případě doručení prostřednictvím doručovací služby uschoval podací lístek, v případě osobního doručení pak podpis předávacího protokolu a v případě zaslání elektronickou poštou potvrzení o odeslání elektronické zprávy se Vstupenkou.

8.12 Prodávající bere na vědomí, že nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s předáním Vstupenky Zákazníkovi. V případě, že nedojde k včasnému předání Vstupenek Kupujícímu ze strany Prodávajícího, odpovědnost nese Prodávající a Prodávající v takovém případě zmocňuje Zprostředkovatele k vrácení Kupní ceny uhrazené Kupujícím na účet, ze kterého byla platba Kupní ceny odeslána.

8.13 Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že na Portálu Tyketo nabízí k prodeji pouze originální a platné Vstupenky, které zaručují Kupujícímu vstup na Akci. Pokud bude platnost Vstupenky vázána na neporušený kontrolní ústřižek, jedinečný ́ čárový ́ kód, nebo jiné označení vyobrazené na Vstupence, Prodávající ručí za to, že toto jedinečné označení musí být bez změn, úprav nebo poškození.

8.14 Pokud bude Vstupenka vázána na osobu Prodávajících nebo jinou třetí osobu, Prodávající prohlašuje, že před odesláním Vstupenky Kupujícímu zajistí u Pořadatele Akce, aby byla prodaná Vstupenka vázána na osobu Kupujícího nebo na osoby Kupujícím označené. Dodatečné náklady spojené se změnou osoby, na kterou je Vstupenka vázána, nese Prodávající.

8.15 Prodávající prohlašuje, že se na závazkový právní vztah mezi ním a Zprostředkovatelem nepoužijí všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, a to i pokud na ně Prodávající při akceptaci návrhu na uzavření zprostředkovatelské a příkazní smlouvy odkáže, ledaže Zprostředkovatel všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího výslovně akceptuje. Prodávající a Zprostředkovatel tímto prohlašují, že vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, věty první Občanského zákoníku. Přijetí návrhu na uzavření zprostředkovatelské a příkazní smlouvy s dodatkem s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky tohoto návrhu se má za novou nabídku ze strany Prodávajícího, která musí být Zprostředkovatelem výslovně přijata.

8.16 Prodávající a Zprostředkovatel jsou oprávnění k výpovědi smlouvy o zprostředkování a příkazní smlouvy i bez udání důvodu, přičemž smlouva zaniká nejpozději dnem, kdy byly vzájemné pohledávky Zprostředkovatele, Prodávajícího a Kupujícího týkající se uskutečněné nebo zrušené Akce zcela uspokojeny a vypořádány.

8.17 Prodávající opravňuje Zprostředkovatele k přijímání finančních prostředků k zaplacení Kupní ceny za Vstupenku od Kupujícího a vrácení Kupní ceny Kupujícímu v případech stanovených těmito VOP.

8.18 Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že po ukončení Akce má Prodávající právo na vyplacení Kupní ceny do výše prodaných Vstupenek, a to nejpozději do 7 pracovních dní ode dne ukončení Akce a Zprostředkovatel má nárok na Provizi za zprostředkování a poskytnutí dalších služeb za podmínek uvedených v těchto VOP.

8.19 Prodávající bere na vědomí, že pokud Vstupenka prodaná Kupujícímu prostřednictvím Portálu Tyketo bude Pořadatelem Akce označena za neplatnou a zároveň pokud Kupující splní podmínky v čl. 10.6 těchto VOP, bude se taková skutečnost považovat za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž Prodávající zmocňuje Zprostředkovatele, aby na základě oznámení Kupujícího ve smyslu čl. 10.6 těchto VOP zaslal do sedmi (7) dnů od takového oznámení finanční prostředky ve výši Kupujícím uhrazené Kupní ceny zpět na bankovní účet Kupujícího.

8.20 Prodávající bere na vědomí, že pokud Vstupenka prodaná Kupujícímu prostřednictvím Portálu Tyketo nebude Kupujícímu prokazatelně doručena a zároveň pokud Kupující splní podmínky v čl. 10.7 těchto VOP, bude se taková skutečnost považovat za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž Prodávající zmocňuje Zprostředkovatele, aby na základě oznámení Kupujícího ve smyslu čl. 10.7 těchto VOP zaslal do sedmi (7) dnů od takového oznámení finanční prostředky ve výši Kupujícím uhrazené Kupní ceny zpět na bankovní účet Kupujícího.

9        Odpovědnost zprostředkovatele

9.1 Kupující bere na vědomí, že zakoupením Vstupenky vstupuje do právního vtahu s Prodávajícím a že osoba Zprostředkovatele je odlišná od osoby Pořadatele Akce.

9.2 Kupující tedy bere na vědomí, že Zprostředkovatel není odpovědný za uskutečnění Akce, za případnou změnu či zrušení Akce a za kvalitu či rozsah Akce.

9.3 Kupující bere na vědomí, že Zprostředkovatel není odpovědný za opožděné dodání Vstupenky z důvodů na straně doručovací služby, Prodávajícího nebo třetí osoby, popřípadě z důvodu nesoučinnosti Kupujícího.

9.4 Kupující bere na vědomí, že Zprostředkovatel není odpovědný za nesprávnost, neúplnost, nepravdivost, nejasnost, zmatečnost, nebo zavádějící charakter údajů a informací obsažených na Vstupence z důvodů na straně Pořadatele akce nebo Prodávajícího.

9.5 Kupující bere na vědomí, že Zprostředkovatel není odpovědný za úplnost, správnost a aktuálnost údajů a informací obsažených v Nabídce Prodávajícího, která byla zveřejněna Zprostředkovatelem na Portále Tyketo.

9.6 Kupující bere na vědomí, že nemá nárok na náhradu nákladů a jiných výdajů na ubytování, stravu, cestování aj., které mu mohou vzniknout z důvodu změny nebo zrušení Akce.

9.7 Kupující bere na vědomí, že Zprostředkovatel neodpovídá za odcizení, ztrátu, neoprávněné použití či duplikaci Vstupenky třetí osobou.

9.8 Prodávající a Kupující berou na vědomí, že Zprostředkovatel neodpovídá za případnou nefunkčnost či nedostupnost Portálu Tyketo způsobenou nefunkčností internetové sítě či poruchou serverů. Zprostředkovatel si v souvislosti s tímto vyhrazuje právo na omezení dostupnosti či funkčnosti Portálu Tyketo po dobu nezbytně nutnou k provedení údržby webových stránek Portálu Tyketo.

9.9 Prodávající a Kupující berou na vědomí, že Zprostředkovatel neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným či neúplným uvedením fakturačních či identifikačních údajů, zejména chybným či neúplným zadáním čísla účtu nebo kontaktní e-mailové adresy.

9.10 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo neuveřejnit, nebo stáhnout zveřejněnou Nabídku z Portálu Tyketo, pokud Nabídka nebo jakákoliv informace nebo údaj v ní uvedený porušuje některé z ustanovení právního řádu České Republiky, zásady dobrých mravů, je nezákonná, nepřesná, nebo neúplná nebo má jinou vadu, pro kterou nemůže být zveřejněna. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že realizoval nákup Vstupenky na Akci, která bude následně stažena z Portálu Tyketo, koupě a prodej takových Vstupenek se automaticky zruší, Kupujícímu budou vráceny finanční prostředky odpovídající Kupní ceně Vstupenky, kterou uhradil před stažením Nabídky Akce z Portálu Tyketo z důvodů uvedených v tomto odstavci VOP. Kupující dále bere na vědomí a souhlasí, že tyto prostředky odpovídající Kupní ceně Vstupenky mu budou vráceny ze strany Zprostředkovatele ve lhůtě sedmi (7) dnů od stažení Nabídky Akce z Portálu Tyketo, a to na bankovní účet ze kterého Kupující realizoval platbu Kupní ceny Vstupenky na předmětnou Akci. Kupující se zavazuje takto zaslané prostředky přijmout.

10    Reklamace

10.1 Prodávající a Kupující berou na vědomí, že osoba Zprostředkovatele je osoba odlišná od osoby Pořadatele akce. Z tohoto důvodu Prodávající a Kupující berou na vědomí, že u Zprostředkovatele je možné reklamovat pouze výše uvedené služby poskytované Zprostředkovatelem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne poskytnutí služby, která je přemetem reklamace.

10.2 Prodávající a Kupující berou na vědomí, že reklamaci vůči Zprostředkovateli je možné uplatnit, pouze pokud bylo postupováno plně v souladu s těmito VOP.

10.3 Kupující bere na vědomí, že pokud mu Vstupenka nebude doručena v přepokládané lhůtě, má povinnost o této skutečnosti informovat Prodávajícího, který je povinen bez zbytečného odkladu uplatit reklamaci vůči příslušnému provozovateli doručovací služby. Prodávající i Kupující berou na vědomí, že vyřízení takové reklamace se řídí reklamačním řádem a obchodními podmínkami příslušného provozovatele doručovací služby.

10.4 V případě, že platba Kupní ceny za Vstupenku proběhne elektronickou platbou pomocí platební karty nebo prostřednictvím jiných platebních prostředků a k zaplacení Kupní ceny nedojde z důvodu zamítnutí bankovní transakce, Kupující v takovém případě kontaktuje Zprostředkovatele.

10.5 V případě, že Kupující neobdrží ze strany Zprostředkovatele potvrzení o úspěšném provedení platby, avšak platba byla dle bankovního výpisu z účtu Kupujícího provedena, Kupující je povinen o této skutečnosti informovat Zprostředkovatele a uplatit u něj reklamaci této transakce. Zprostředkovatel je povinen tuto transakci prověřit a v případě, že byly peněžní prostředky z takové transakce připsány na účet Zprostředkovatele, avšak nedošlo k zaplacení objednávky, budou peněžní prostředky bez zbytečného odkladu převedeny zpět na účet, ze kterého byly odeslány, přičemž k uzavření Kupní smlouvy v takovém případě nedojde.

Neplatná vstupenka 

10.6 Pokud Pořadatel Akce označí Vstupenku za neplatnou, informuje Kupující bez zbytečného odkladu Zprostředkovatele. Kupující má v takovém případě nárok na vrácení Kupní ceny pouze v případě, že předloží Zprostředkovateli do 3 pracovních dnů od skončení Akce písemný důkaz prokazující označení Vstupenky za neplatnou spolu s uvedením důvodu neplatnosti. V případě, že dojde ke splnění výše uvedených podmínek, Zprostředkovatel poukáže do sedmi (7) dnů od takového oznámení finanční prostředky odpovídající Kupní ceně Vstupenky zpět na bankovní účet, ze kterého byla odeslána platba Kupní ceny předmětné Vstupenky a Prodávající ztratí právo na vyplacení Kupní ceny Vstupenky.

Nedoručení vstupenky

10.7 Pokud prokazatelně nedojde k doručení Vstupenky ze strany Prodávajícího a Kupující tuto skutečnost bez zbytečného odkladu od skončení Akce oznámí Zprostředkovateli, Zprostředkovatel poukáže do sedmi (7) dnů od takového oznámení finanční prostředky odpovídající Kupní ceně předmětné vstupenky zpět na bankovní účet, ze kterého byla odeslána platba Kupní ceny předmětné Vstupenky a Prodávající nemá právo na vyplacení Kupní ceny. Zprostředkovatel o této skutečnost informuje Prodávajícího. Pokud od dvou (2) pracovních dnů od obdržení této informace Prodávající jednoznačně neprokáže doručení Vstupenky Kupujícímu v požadovaném termínu na požadovanou adresu, Zprostředkovatel neodpovídá za ztráty způsobené vrácením Kupní ceny Kupujícímu.

10.8 Reklamace služeb poskytnutých Zprostředkovatelem je možné odeslat elektronicky formou emailu na adresu [email protected] nebo poštou na adresu společnosti FIVE OAKS INVEST s.r.o., IČO: 038 07 657, se sídlem na adrese Rybná 716/24, Praha – Staré Město, 110 00 uplatněné reklamace. Zprostředkovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Tato lhůta neběží, je-li vyřízení reklamace znemožněno z důvodů stojících na straně Kupujícího a/nebo Prodávajícího.

10.10 V případě, že dojde mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím v pozici spotřebitele a/nebo Zprostředkovatelem a Prodávajícím v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Prodávající nebo Kupující jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: [email protected], Web: www.adr.coi.cz.

11    Doručování

11.1 Prodávající, Kupující a Zprostředkovatel se dohodli na tom, že veškerá vzájemná právní jednání předpokládaná těmito VOP budou činit v elektronické formě, a to buď prostřednictvím Portálu Tyketo, anebo e-mailových zpráv. Za e-mailovou zprávu doručenou Zprostředkovateli se považuje elektronická zpráva doručená na adresu [email protected]. Za e-mailovou zprávu doručenou Prodávajícímu a/nebo Kupujícímu se považuje elektronická zpráva doručená na emailovou adresu, kterou Prodávající a/nebo Kupující uvedl ve svých identifikačních nebo fakturačních údajích. Dojde-li ke změně e-mailové doručovací adresy, je dotčená smluvní strana povinna to oznámit straně druhé bez zbytečného odkladu a uvést adresu novou.

12    Odstoupení od smlouvy

12.1 Kupující bere na vědomí a souhlasí, že na základě ust. § 1837 písm. j) Občanského zákoníku, není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu a požadovat po Prodávajícím vrácení

kupní ceny za Vstupenku, neboť Kupující jakožto spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času, podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v určeném termínu. Smluvní vztah založený koupí a prodejem Vstupenky na Akci nepochybně představuje smlouvu, na jejímž základě se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu jako spotřebiteli služby související s činnostmi v rámci volného času v podobě účasti na Akci, přičemž se zavazuje poskytnout tyto služby v určeném termínu.

12.2 Na základě předchozího odstavce není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy s Prodávajícím a vrátit mu Vstupenku, kterou již zaplatil a převzal. Kupující dále není oprávněn požadovat vrácení finančních prostředků odpovídajících Kupní ceně Vstupenky a odstoupení od Kupní smlouvy, jejímž předmětem byla Vstupenka, která nebyla Kupujícím využita, neboť předmětná Akce již byla ukončena.

12.3 Výše uvedená pravidla se uplatí na pouze Kupní smlouvu, kterou Kupující v pozici spotřebitele uzavře s Prodávajícím, který prodává Vstupenku v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel.

12.4 V případě, že Prodávající neuzavírá s Kupujícím Kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, uplatní se na odstoupení od smlouvy obecná pravidla Občanského zákoníku.

13    Práva z vadného plnění

13.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

13.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Vstupenka, která je předmětem Kupní smlouvy má k okamžiku předání nemá vady a že má vlastnosti, které Prodávající specifikoval v Nabídce nebo které si Prodávající a Kupující jinak specifikovali, či které Kupující důvodně očekával s ohledem na povahu Vstupenky.

13.3 Prodávající dále odpovídá za dodání Vstupenky Kupujícímu v ujednaném množství.

13.4 Kupující bere na vědomí, že práva z vadného plnění uplatňuje u Prodávajícího.

14    Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a Zprostředkovatelem zveřejněny na webových stránkách Portálu Tyketo.

14.2 Zprostředkovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv měnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná zveřejněním úplného znění VOP na webovém portálu Tyketo, přičemž na již vzniklý právní vztah bude mít změna účinky pouze za předpokladu, že s ní Prodávající a/nebo Kupující vysloví souhlas.

14.3 Právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem, Prodávajícím a Kupujícím na základě těchto VOP se řídí českým právním řádem a obecně závaznými právními předpisy.

14.4 Prodávající a Kupující berou na vědomí, že Zprostředkovatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vzniklé na základě těchto VOP na třetí osobu. Prodávající a Kupující mají toto oprávnění pouze v případě výslovného souhlasu Zprostředkovatele.

14.5 Prodávající a/nebo Kupující berou na vědomí, že v případě uvedení firmy a identifikačního čísla v identifikačních nebo fakturačních údajích se má za to, že vystupují v rámci své podnikatelské činnosti jako podnikatelé a ustanovení Občanského zákoníku sloužící k ochraně spotřebitele a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, se na ně nepoužijí.

14.6 V případě, že se Prodávající a Zprostředkovatel na základě písemné smlouvy dohodnou na podmínkách odlišných od podmínek stanovených těmito VOP, použijí se tato smlouva.

14.7 V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane neplaným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nedotčena.

14.8 Tyto nabývají platnost a účinnosti dne 1.12.2020.

Proč Tyketo?

Je to snadné, když mluvíme česky

Jsme česká firma, s českými zaměstnanci. S námi nemusíte mít strach, že se dovoláte robotovi, nebo na zahraniční call centra. Stačí zvednout telefon.

Prodáváme pouze ověřené vstupenky

Naše vstupenky splňují kritéria v rámci ochrany proti padělání. Zprostředkování probíhá za nejpřísnějších distribučních podmínek. Koupě u nás, vám vrásky nepřidá.

Expresní dodání a vyřízení Vaší obejdnávky

Snažíme se co nejdříve Vaši objednávku vyřídit. Někdy se bohužel i my zasekneme, avšak, vstupenky Vám zašleme co nejrychleji, aby jste je měli u sebe!

Zprostředkováváme jen ty nejlepší a VIP vstupenky

Co je důležitější, než záruka spokojenosti a kvality služeb. To všechno my nabízíme. Ke každému zákazníkovi přistupujeme zvlášť, protože pro nás je každý náš zákazník VIP.

No stress, no risk, protože takhle fungujeme

Rychle, přesně, kvalitně, bez problémů, bez rizika. 5 důvodů proč jsme lepší, než ostatní. Koupí jakékoliv vstupenky se proces stává naším posláním udělat pro vás maximum, aby jste byli spokojeni. Zkuste to!

 • [email protected]

  Na vaše emailové zprávy odpovídáme standardně
  do 24 hodin, 5 dní v týdnu.

 • Chatujte s námi živě.

  Náš zákaznický servis se vám může věnovat i na našem Live Chatu. Napište nám.

 • Co Vám pošleme?

  Vstupenky zasíláme vždy emailem nebo nejblíž k Vaší adrese na pobočky Zásilkovny.